Raport o stanie dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Zgodnie z zapisem art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przygotowaliśmy dla Państwa Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (Dz.U. 2020 poz. 1062 t.j.).

Wydruk zgodny ze wzorem (końcu tej strony) - jest to wydruk zgodny z wzorem formularzem raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego umieszczonym na stronie BIP MFiPR. Wydruk ten nie spełnia wymogów standardu dostępności cyfrowej dokumentów WCAG 2.1, dlatego aby treść raportu mogła być odczytana także przez osoby ze szczególnymi potrzebami rekomendujemy, wygenerowanie wydruku w formie dostępnej i umieszczenie go na stronie BIP/ stronie internetowej podmiotu publicznego. Możliwie jest także wygenerowanie obu rodzajów wydruku - zgodnego z wzorem i w formie dostępnej oraz umieszczenie ich na stronie BIP/ stronie internetowej podmiotu.

Wydruk w formie dostępnej - jest to wydruk formularza raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego w formie dostępnej cyfrowo, zgodny ze standardem dostępności cyfrowej WCAG 2.1. Wydruk prezentuje treść raportu w układzie liniowym, bez tabel które są trudne do odczytania przez czytniki stosowane przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Dla zapewnienia dostępności sporządzonego raportu rekomendujemy wydruk w formie dostępnej i umieszczenie go na stronie BIP/ stronie internetowej podmiotu publicznego. Możliwie jest także wygenerowanie obu rodzajów wydruku - zgodnego z wzorem i w formie dostępnej oraz umieszczenie ich na stronie BIP/ stronie internetowej podmiotu.

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ    ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego    Stan w dniu 01.01.2021 r.

Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl    Urząd Statystyczny ul. St. Leszczyńskiego 48    20-068 Lublin
Termin przekazania:    do 31.03.2021 r.

Nazwa i adres podmiotu publicznego    Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny    REGON    93108261000000

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu    sekretariat@falkiewicza.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz    m.kosidlo@falkiewicza.pl
Telefon kontaktowy    713774244
Data    2021-03-19
Miejscowość    Wrocław

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo    WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
Powiat    Powiat m. Wrocław
Gmina    Wrocław-Krzyki
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:    2
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?    TAK
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?    TAK
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?    NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?    TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?    TAK

Wejście do Szpitala znajduje się na parterze, bez schodów. Podjazdy do Szpitala z poziomu ulicy umożliwiają dojazd osobom na wózkach inwalidzkich.
Podjazdy są o łagodnym kącie nachylenia. Drzwi wejściowe do budynków przystosowane są dla osób niepełnosprawnych - rozsuwają się automatycznie.Izby przyjęć zlokalizowane zostały na parterze budynków. Z wejścia głównego można dostać się na oddziały szpitalne zarówno windą, jak i schodami. Z wejścia głównego  do Szpitala można dostać się do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdującej się na tym samym poziomie (parter), co wejście główne. Pomieszczenia przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami wyposażone są w sygnalizację przywoławczą. Przestrzenie wewnętrzne poczekalni, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń pielęgnacyjnych na oddziałach umożliwiają swobodne przemieszczanie się osób o szczególnych potrzebach. Przed wejściem do budynku znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i  udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności    Liczba stron:    1    Liczba aplikacji:    0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Lp.    001
ID a11y-url    www.falkiewicza.pl
ID a11y-status    Zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie    2019-10-02
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności    Liczba stron:    0    Liczba aplikacji:    0

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Na naszej stronie www można używać standardowych skrótów klawiaturowych.
Istnieje również możliwość przewijania strony oraz przełączenia w tryb wersji mobilnej.
Klawiszem 'Tab' oraz kursorami na klawiaturze można nawigować po stronie bez użycia myszki.
Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z plików pdf, doc itp i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny    TAK
b. Kontakt korespondencyjny    TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych    TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych    TAK
e. Przesyłanie faksów    TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)    TAK
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty        TAK
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:    w ciągu 2-3 dni roboczych
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)    NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?    NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:    1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?    NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?    NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?    NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?    NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?    NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?    NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?    NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?    NIE

Małgorzata Kosidło

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-02
Data publikacji:2021-04-02
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Kosidło
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Kosidło
Liczba odwiedzin:4458