Poradnik dla pacjenta

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Skierowanie do szpitala

Rejestracja do szpitala

Skierowanie do poradni

Rejestracja do poradni

Wymagane dokumenty ubezpieczenia

Jak przygotować się do pobytu w szpitalu

Pełnomocnik d/s pacjenta

Depozyt rzeczy wartościowych

Odwiedziny

Wyżywienie

Tłumacz języka migowego

Opieka duszpasterska

Sklepik

Skierowanie do szpitala

Chorzy przyjmowani są do szpitala w trybie nagłym lub planowym

 • Nagłe przyjęcie do szpitala odbywa się bez skierowania ewentualnie ze skierowaniem z pomocy doraźnej.
 • Planowe przyjęcie pacjenta odbywa się na podstawie pisemnego skierowania lekarskiego, zgodnie z listą oczekujących na przyjęcie do szpitala i ustaloną datą planowanego przyjęcia oraz nazwą oddziału.

W przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego zaistniałych przeciwwskazań do planowego przyjęcia pacjenta do  oddziału szpitalnego, lekarz dyżurny ustala datę kolejnego planowego przyjęcia. Skierowanie powinno zawierać czytelne informacje dotyczące:

 1. nazwisko i imię (imiona) pacjenta,
 2. datę urodzenia pacjenta,
 3. płeć pacjenta,
 4. adres miejsca zamieszkania pacjenta,
 5. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 6. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,
 7. rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą,
 8. dane placówki kierującej wraz z numerem umowy, z NFZ, numer kodu resortowego część V, VII, VIII,
 9. oznaczenie osoby kierującego: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer wykonywania zawodu, podpis,
 10. daty wystawienia skierowania.

Skierowanie traci ważność w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala. Oryginał skierowania należy dostarczyć do 14 dni roboczych (osobiście lub za pośrednictwem poczty) od momentu ustalenia terminu hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.


Rejestracja do szpitala

Przy rejestracji do oddziału pacjent powinien posiadać:

 1. ważny dowód osobisty ( lub skrócony akt ślubu w przypadku kobiet rodzących),
 2. PESEL,  NIP pracodawcy,
 3. w przypadku rejestracji dzieci – książeczka zdrowia dziecka,
 4. skierowanie do szpitala w przypadku przyjęcia planowanego,
 5. osoby nie ubezpieczone w Polsce, a uprawnione do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych muszą posiadać odpowiedni dokument np. Kartę EKUZ.

Skierowanie do poradni

W celu odbycia wizyty u specjalisty niezbędne jest posiadanie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza specjalisty, które należy przedstawić podczas rejestracji do wybranej poradni.

Skierowanie powinno zawierać czytelne informacje dotyczące:

 1. nazwisko i imię (imiona) pacjenta,
 2. datę urodzenia pacjenta,
 3. płeć pacjenta,
 4. adres miejsca zamieszkania pacjenta,
 5. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 6. w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,
 7. rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą,
 8. cel porady,
 9. dane placówki kierującej wraz z numerem umowy, z NFZ, numer kodu resortowego część V, VII, VIII,
 10. oznaczenie osoby kierującego: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer wykonywania zawodu, podpis,
 11. daty wystawienia skierowania.

Do skierowania należy dołączyć wszystkie dotychczasowe wyniki badań diagnostycznych.

Skierowanie wystawione do poradni specjalistycznej ważne jest do czasu zakończenia leczenia i nie jest wymagana jego aktualizacja.

Do poradni ginekologicznej i poradni patologii ciąży pacjenci rejestrowani są bez skierowań, ale z ważnym dowodem ubezpieczenia.

O konieczności objęciem leczenia i częstotliwości wizyt w poradni specjalistycznej decyduje lekarz specjalista.

Oryginał skierowania należy dostarczyć do 14 dni roboczych (osobiście lub za pośrednictwem poczty) od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.


Rejestracja do poradni

Punkty rejestracyjne do poradni specjalistycznych czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 14.00

Poradnia Neonatologiczna, Poradnia Reumatologii Dziecięcej, Poradnia Ginekologiczno – Położnicza i Poradnia Patologii Ciąży znajdują się na parterze Szpitala w prawym skrzydle.

Poradnia geriatryczna znajduje się na parterze Szpitala w lewym skrzydle na końcu korytarza.

Pracownicy rejestracji udzielają informacji dotyczących:

 • rejestracji pacjenta,
 • ważności skierowań,
 • ważności dowodu ubezpieczenia,
 • czasu oczekiwania na wizytę,
 • innych wyjaśnień związanych z organizacją pracy poszczególnych poradni.

W przypadku braku możliwości uzyskania porady w dniu zgłoszenia się prowadzona jest lista oczekujących i wyznaczania terminu przyjęcia.

W przypadku nagłych zachorowań lub pogorszenia stanu zdrowia porada specjalistyczna, w miarę możliwości, powinna być udzielona w dniu zgłoszenia się pacjenta.

Pacjent bez ważnego dowodu ubezpieczenia może skorzystać z płatnej porady ( zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem ).


Wymagane dokumenty ubezpieczenia

Dla osób ubezpieczonych (do leczenia bezpłatnego) jeden z poniższych dokumentów

 • Dowód osobisty dla:
  - Pracownicy
  - Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej
  - Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne
  - Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy
  - Osoby prowadząca działalność gospodarczą
  - Rolnicy ubezpieczeni w KRUS
  - Osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem
  - Emeryci
  - Renciści
  - Członek rodziny ( np. uczeń, student, niepracujący małżonek )
 • Legitymacja emeryta/rencisty
  - Emeryci
  - Renciści
 • Legitymacja szkolna
  - Uczniowie
  - Studenci
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ( EKUZ )
  - Obywatele krajów Unii Europejskiej

Dla osób nieubezpieczonych

 • Osoby bez ubezpieczenia mogą być przyjęte do szpitala odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem .

Jak przygotować się do pobytu w szpitalu

 1. Przed przybyciem do szpitala należy zaopatrzyć się w osobiste rzeczy codziennego użytku /m.in. przybory toaletowe, piżamę, szlafrok i ręcznik/. Prosimy nie zabierać ze sobą dużych sum pieniędzy oraz biżuterii.
 2. W przypadku planowych hospitalizacji w wyznaczonym dniu przyjęcia, ustalonym wcześniej, należy zgłosić się w izbie przyjęć celem dokonania formalności związanych z przyjęciem do szpitala.
 3. Prosimy zabrać ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji, wszystkie dokumenty dotychczasowego leczenia oraz leki stosowane w leczeniu ambulatoryjnym przewlekłych schorzeń towarzyszących.
 4. Kobiety ciężarne przyjmowane do szpitala do porodu muszą posiadać:
  •    Wyniki badań: WR,USG,HIV Grupa krwi i GBs, Hbs
  •    Rzeczy dla siebie: przybory toaletowe, biustonosz z odpinanymi miseczkami, duże podpaski, woda mineralna nie gazowana, szlafrok, kapcie i klapki pod prysznic, dwie koszule nocne rozpinane z przodu, sztućce, kubek, termometr,
  •    Rzeczy dla dziecka: pieluszki jednorazowe kilka sztuk., chusteczki nawilżające dla niemowląt 1 op., krem do pielęgnacji dla niemowląt.

Pełnomocnik d/s pacjenta

Stosownie do oczekiwań pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza  we Wrocławiu powołano Pełnomocnika do Spraw Praw Pacjenta.

Obecnie funkcje pełnomocnika  pełni Pani Agata Klakočar. Pełnomocnik przyjmuje w sprawach skarg i wniosków pacjentów szpitala od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00. w pokoju nr 15 – na parterze w pionie ginekologiczno - położniczym.

 • Osobiście
 • Telefonicznie 883 077 996

Zadania Pełnomocnika do Spraw Praw Pacjenta:

 • Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach łamania praw pacjentów.
 • Analiza skarg i wniosków pacjentów.
 • Współpraca z Dyrekcją Szpitala przy procedurze udzielania odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów.
 • Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie przestrzegania praw pacjenta.
 • Monitorowanie poziomu satysfakcji pacjenta z usług świadczonych przez Szpital i wykorzystanie wyników badań do usprawnienia działalności jednostki.

Depozyt rzeczy wartościowych

Każdy hospitalizowany pacjent ma prawo pozostawić rzeczy wartościowe. Pacjentowi wydaje się kartę depozytową będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu.

Przedmioty przechowywane w depozycie mogą być wydane pacjentowi, jego małżonkowi, wstępnym lub rodzeństwu pacjenta, a także innym osobom uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta, na podstawie okazanej karty depozytowej.


Odwiedziny

Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godz. od 12.00 do 20.00. Ordynator oddziału może wyrazić zgodę na odwiedziny również poza wyznaczonymi godzinami.

Na oddziale pediatryczno – reumatologicznym matki mogą przebywać wraz z dziećmi całą dobę za dodatkową opłatą wynikającą z zarządzenia Dyrektora Szpitala.

Ze względów epidemiologicznych lub ze względu na warunki przebywania innych pacjentów, ordynator lub dyrektor szpitala może wprowadzić okresowo zakaz odwiedzin pacjentów w oddziale lub w całym szpitalu.

W czasie odwiedzin odwiedzający zobowiązani są do zachowania ciszy i porządku szpitala.


Wyżywienie

Pacjentom hospitalizowanym szpital zapewnia całodobowe wyżywienie.

Dodatkowo na terenie szpitala do dyspozycji chorych i odwiedzających jest bufet, który mieści się na parterze szpitala. Bufet czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, sobota- niedziela w godz. 09.00 – 15.00.


Tłumacz języka migowego

Osobom trwale lub okresowo doświadczającym trudności w komunikowaniu się, Szpital umożliwia usługę tłumacza języka migowego w zakresie PJM i SJM.

Usługa będzie wykonana w godzinach od 7.30 do 15.00 po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym na trzy dni robocze wcześniej.

Kontakt w tej sprawie pod nr telefonu: 71 37 74 205.


Opieka duszpasterska

Pacjenci hospitalizowani na oddziałach szpitala mają zapewnioną opiekę duszpasterską.

Osobom przebywającym w szpitalu przysługuje prawo do uczestniczenia w czynnościach i obrzędach religijnych oraz wypełniania obowiązków religijnych i obchodzenia świąt religijnych zgodnie ze swoim wyznaniem, jak również do posiadania i korzystania z przedmiotów do uprawiania kultu i praktyk religijnych.

Na pierwszym piętrze szpitala w pionie internistycznym znajduje się kaplica szpitala, w której odprawiane są msze święte niedzielne w soboty o godz. 16.00. Odwiedziny chorych z posługą kapłańską odbywają się we wtorki i  soboty w godzinach dopołudniowych.


Sklepik

Na parterze szpitala funkcjonuje sklepik z prasą oraz artykułami wielobranżowymi czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, sobota w godz. 10.00 – 18.00, niedziela w godz. 11.00 – 17.30.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-10-05
Data publikacji:2019-10-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15086